Programació Web - David Otero Verdaguer

(Uns breus comentaris)


En aquest formulari he intentat fer que tot el que està dins de form-codi.js (la classe amb les propietats i els seus mètodes) sigui genèric per poder-ho reutilitzar en altres formularis. No depèn del nom dels ID assignats en el document HTML ja que aquest és poden passar com a paràmetres en la crida als mètodes. També he fet que el mètodes referents a RADIO i SELECT no depenguin del nombre de opcions (així es poden ampliar sense problemes)

El formulari permet definir els nom dels ID’s, així com els elements que tindran listeners i mostren capes emergents en el fitxer general-codi.js

Tic que comentar que la meva experiència en POO és 0 i em sembla que he creat més una Mega funció que no un classe :(

El joc vas ser el primer que vaig dissenyar. La veritat és que quan vaig veure que s’havia de crear un “pong” vaig al•lucinar una mica. Un cop vaig anar veient com definir els listeners, els xocs contra les bores de les finestres i el de la pala que al principi ho veia com un impossible tot va anar sortint per si sol.

Aquest Joc permet redimensionar la pantalla. En funció de la mida de finestra crea el nivell, que serà el que ens doni el resultat final. Si el nivell és menor un mateix resultat serà menor. Hi ha tres tipus de toc : abans de paret (5punts), després de paret (1 punt) i el toc perfecte (10punts)... i per si et truquen la “P” posa la pausa.

Així va començar tot