POSADA EN ESCENA: l’Entorn d’HTML5

Des de l’arribada d’internet a les nostres terres allà per els anys 90 hem vist com aquest mon de bits, contiguts de codi, recursos multimèdia i hipervincles... ha anat evolucionant. El boom dels 90 i les pàgines estàtiques a nivell de tríptic online han anat deixant pas cada vegada més a una web col•laborativa, participativa, viva. Si als inicis de l’era Internet la informació depenia dels centres d’estudi i de les empreses avui podem parlar d’una web que depèn dels seus usuaris; tant a nivell de contingut, formats,programari... com de modes que fa que un projecte funcioni i una altre no.

Hem evolucionat d’una web 1.0 estàtica i de magatzem d’informació a una web 2.0 dinàmica, viva, el proper salt l’anem elaborant en aquests darrers anys: l’ordre.

Comencem a tenir certa preocupació per com estan posades les coses dins una web, donem cada cop més importància a conceptes com la usabilitat, la indexació, el posicionament... apareixen mots com l’Internet semàntica, impossibles d’entendre en un mon sense estandarització.
Estem fent un nou salt, i per tot això no ens val un llenguatge dissenyat en els anys 90, hem de proveir-nos d’un codi amb elements per noves estructures, recursos multimèdia sense plugins i tècniques que ens ajudin a posar aquest nou ordre: l’anomenat HTML5.

Aquesta introducció no seria del tot descriptiva si no parléssim de l’evolució paral•lela d’altres llenguatges com poden ser CSS2 que evoluciona amb degradats, transparències, vores rodones i altres necessitats a CSS3; o Javascript que deixa cada cop més protagonisme al seu fill jQuery per la seva facilitat de crida als elements del DOM i l’execució pensada en múltiples plataformes (navegadors, agents d’usuari, i les seves versions).

També hem de comentar que l’organisme encarregat de portar a terme el control de HTML5 és la W3C, i com a alternativa WHATWG que s’encarrega d’obrir els ulls a la W3C quan no fan el que han de fer ;)

Analitzem les novetats d’HTML5 agrupant-les en:

Programes per HTML5

A dia d'avui els programes que utilitzen HTML5 són una mica experimentals, dreamweaver per exemple dona un suport limitat. Potser fora d'utilitzar Notepad++ com ha estat el cas en la creació d'aquest document una alternativa al programa d'Adobe serà: Google Web Designer


En resum i per tancar d’una vegada! :) HTML5 no és una remodelació del llenguatge HTML sinó una reedició d’aquest en funció a les necessitats de la web actual, des de el meu punt de vista una gran millora pensada per ajudar al programador, a l’usuari final i a la maquinaria que s’amaga sota la gran tranyina.