Patró de programació MVC

Primer de tot vull explicar que no he aplicat res de tot que he llegit i que tot el que argumentaré a continuació és el que he pogut entendre, sense contrastar, d’un munt de pàgines i debats en la xarxa respecte al tema (compare MVC/Webforms).

MVC no és un llenguatge sinó una forma, un model, un patró de programar que es basa en separar les parts d’una programació en 3 grups: el model, la vista i el controlador.

Aquest model no és nou ni exclusiu d’ASP ja que el trobem aplicat en altres llenguatges com PHP. El patró neix als anys 60, creat per Trygve Reenskaug tot i que realment no s’exposa públicament el concepte fins el 1988.

La idea a grans trets és la següent:

VISTA

És la part que veu el client, l’entorn gràfic estructurat amb un disseny concret i que permet interactuar a l’usuari amb el programa.

CONTROLADOR

S’encarrega de les crides o events de l’aplicació. No conté dades sols estipula accions i reaccions de l’usuari amb l’aplicació o de l’aplicació amb l’usuari

MODEL

És el cor de l’aplicatiu, conté les dades i el objectes principals que permeten modificar aquestes dades.


EL DEBAT

Aquest model de programació no és en cap cas un substitut del model tradicional d’ASP, Webforms. El debat en la xarxa es crea en el fet de:

¿quin és millor? ¿quan he d’utilitzar un model o un altre?

Anem a exposar les diferències bàsiques entre un i l’altre model per llavors concretar quins escenaris són els més idonis per cada model...