Respostes PAC3 Estàndards WEB

Si volem que la primera fila d'una taula actuï com encapçalamentt, quin seria el marcatge HTML correcte per aconseguir-ho? Posa un exemple.

Si l’encapçalament el volem fer a nivell de títol de la taula d’una sola columna en la fila, hem d’etiquetar aquesta amb -caption-. Això donarà un títol d’una sola línea centrat en la primera fila.

Si l’encapçalament és de les primeres columnes s’utilitza l’etiqueta -th-

La forma més ordenada de fer-ho és definint un –thead- que agrupa les primeres columnes com a capçaleres, i dins les etiquetes de títol de les següents columnes –th-.

(Exemple 1)

Si establim diferents fons per als diferents elements d'una taula, com s'organitzen (quin d'ells es visualitza i quin queda ocult)? Posa exemples que il·lustrin les diferents possibilitats.

Per el que sembla en l’exemple, els fons que prevalen van en aquest ordre:

Si el fons del head està definit o en el seu defecte un color, aquest preval per sobre el de table row. En el seu defecte entra en joc el TR (table row). Si aquest no està definit prevaldrà el fons genèric de la taula.

Passa el mateix amb els TD.

En resum la prevalença seria:

TH>TR>TABLE

TD>TR>TABLE

(Exemple 2)

Quan s'envien les dades d'un formulari, quines consideracions cal tenir en compte a efectes de seguretat?

L’enviament de dades per el mètode GET no és segur ja que les dades es poden veure en l’URL del navegador.

Una forma més segura d’enviar dades en un formulari és la utilització del mètode POST, aquest fa que les dades no siguin visibles a ulls de l’usuari fàcilment.

La millor manera, no obstant, és utilitzant un protocol xifrat utilitzant SSL (secure socket layer) mitjançant el protocol de seguretat d’hipertext HTTPS.

Aquest el que fa és encriptar les dades amb un algoritme de forma que només l’extrem que coneix la clau privada pot desxifrar les dades.

Com podem aplicar una quadrícula a la presentació dels elements d'un formulari? Posa un exemple en què s'apliqui aquesta tècnica.

Utilitzant l’exemple dels apunts amb una quadricula de 24*24 o qualsevol altre que tingui la unitat que hem utilitzat en el disseny de la nostra web, i establint-la com a fons de pàgina; podem situar els elements de formulari ajustant-los adequadament en la posició que desitgem.

Això ens serveix clarament per que els elements del formulari es visualitzin correctament respecte el nostre disseny en tots els agent d’usuari.

Així doncs la quadrícula ens permet situar al detall els elements dins el nostre disseny.

Com a exemple em sembla adequat assenyalar el model de formulari de la meva pràctica on he intentat situar els elements per que fessin joc amb el fons. En aquest cas en comptes de una quadricula els elements es situen amb joc amb el fons.

(Exemple 3)